Contact us

Location:Home->Contact us->Contact us

Contact us

Email:

    Secretary:   mgong@scu.edu.cn

    Dean:         hongzhang@scu.edu.cn

    The president of the trade union: Chen_g@scu.edu.cn


 Telephone:  028-85412322  85412323  85415561  85410030


Address: Chengdu City, Sichuan Province, Jiuyanqiao Wangjiang Road No. 29

Postcode: 610064